Obrazek aktualności

Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytcjonalizowanej w województwie łódzkim

  03-12-2019      Administrator Rois


Niniejsza
analiza dostępności usług społecznych w województwie łódzkim została przygotowana na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, pełniącego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 rolę Instytucji Pośredniczącej dla Osi IX „Włączenie społeczne”.

Przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu
zwiększenie alokacji na Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach którego wspierany jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. W związku z tym analizie poddano dostępność oraz (tam, gdzie było to możliwe) określono stopień zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne w województwie łódzkim, ze szczególnym naciskiem na usługi świadczone w formie zdeinstytucjonalizowanej. Wybór usług poddanych analizie jest zgodny z opisem usług społecznych przeznaczonych do wsparcia w ramach Działania IX.2 RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pierwsza część opracowania zawiera ogólny zarys sytuacji społeczno-demograficznej województwa łódzkiego,gdzie zwrócono uwagę na najważniejsze problemy społeczne występujące w województwie, takie jak depopulacja, zjawisko starzenia się społeczeństwa,ubóstwo oraz inne problemy stanowiące najczęstsze powody udzielania wsparcia z pomocy społecznej w województwie łódzkim.

Dr
uga część dokumentu poświęcona jest szczegółowej analizie dostępności i potencjalnego zapotrzebowania na poszczególne usługi społeczne, w tym w szczególności świadczone w formie środowiskowej, a także miejsca świadczenia tych usług. Analizie poddano m.in. usługi mające na celu wspieranie rodziny (tj. poradnictwo specjalistyczne, funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodziny, działalność placówek wsparcia dziennego), podmioty funkcjonujące w ramach instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej,usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze, dostępność i zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej oraz rodzinnych domach pomocy, funkcjonowanie ośrodków wsparcia (dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy) oraz mieszkań chronionych.

W ostatniej (trzeciej) części opracowania zawarto najważniejsze wnioski, jakich dostarczyła przeprowadzona analiza.

Treść raportu można znaleźć w repozytorium dokumentów, w zakładce Badania 2018.