Obrazek aktualności

Opinie i plany gmin województwa łódzkiego na temat możliwości tworzenia Centrów Usług Społecznych

  13-02-2020      Administrator Rois

Za oferowanie usług społecznych odpowiadają samorządy lokalne. Ich działania podejmowane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. W polskim ustawodawstwie wprowadzono możliwość tworzenia na szczeblu lokalnym Centrów Usług Społecznych[1] (dalej: CUS), aby zwiększyć dostęp lokalnej społeczności do usług społecznych oraz ułatwić gminom trafniejsze i bardziej kompleksowe dopasowanie oferty do potrzeb mieszkańców.
Sposób tworzenia, zadania oraz zasady działania Centrów zostały określone w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818). Centra Usług Społecznych są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez gminy poprzez:

a) przekształcenie w Centrum funkcjonującego w jednostce ośrodka pomocy społecznej – w przypadku, gdy CUS tworzy jedna gmina,

b) utworzenie nowej, odrębnej jednostki organizacyjnej - w przypadku, gdy CUS tworzą co najmniej dwie gminy. Utworzenie CUS w tym trybie jest dopuszczalne także w gminach o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 tysięcy[2].

Zakres usług świadczonych przez CUS jest szerszy niż ośrodka pomocy społecznej. W ten sposób gminy mogą realizować nowe zadania, które wyznaczają w formie programów usług społecznych, na podstawie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej[3]. Tworzenie CUS ma charakter fakultatywny.

W związku z nową ustawą dotyczącą Centrów Usług Społecznych Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowało diagnozę na temat możliwości jej wdrażania na terenie województwa łódzkiego. Celem przeprowadzenia diagnozy było poznanie opinii i planów gmin województwa łódzkiego na temat tworzenia CUS. Wyniki prowadzonych analiz pomogą ocenić szanse i zagrożenia w procesie wdrażania tego typu rozwiązań w województwie łódzkim, a także przyczynią się do lepszego zrozumienia potrzeb jednostek zainteresowanych tworzeniem CUS.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania w raporcie znajdującym się w Repozytorium dokumentów
.

 
[1] https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/ [dostęp z dnia 22.01.2020 r.]
[2] art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818)
[3] https://www.prezydent.pl/kancelaria/centrum-uslug-spolecznych/ [dostęp z dnia 22.01.2020 r.]