Obrazek aktualności

Zmiany zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego

  07-05-2020      Administrator Rois
Celem opracowania jest identyfikacja oraz wskazanie dalszych perspektyw zmian zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w obliczu przemian gospodarczych związanych z postępem technicznym oraz wzrostem stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce.

W rozdziale pierwszym zaprezentowano wyniki studiów literaturowych, wskazując na kontekst zapotrzebowania na kwalifikacje w województwie łódzkim. Wskazano na rolę kapitału ludzkiego oraz omówiono podstawowe teorie ekonomiczne wyjaśniające zmiany strukturalne popytu na pracę opierające się na hipotezie zmiany technologicznej faworyzującej wysokie kwalifikacje (SBTC) i koncepcji postępu technicznego ukierunkowanego na rutynizację (RBTC), odnosząc je do warunków rynku pracy w Polsce. Omówiono prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje w Polsce.

Rozdział drugi zawiera ogólną charakterystykę sytuacji demograficznej i społecznej w województwie łódzkim. Źródło prezentowanych danych stanowią w większości dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS, a także dane pochodzące ze sprawozdań z Oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego.

W rozdziale trzecim scharakteryzowano aktywność ekonomiczną mieszkańców województwa łódzkiego oraz szczegółowo przeanalizowano zmiany w strukturze zatrudnienia w przekroju sektorów gospodarki, w tym sektorów wyróżnionych ze względu na poziom zaawansowania techniki i zaangażowania wiedzy, oraz w przekroju zawodów i kwalifikacji. Ponadto omówiono zjawisko zanikania i pojawiania się nowych zawodów na polskim rynku pracy, a analizy uzupełniono wynikami prognoz zatrudnienia w przekroju grup zawodów dla województwa łódzkiego do 2025 roku. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2008-2018 (okres historyczny), a w przypadku prognoz zatrudnienia – lata 2019-2025.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania w raporcie znajdującym się w Repozytorium dokumentów.