Obrazek aktualności

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA ROK 2019

  01-07-2020      Administrator Rois
Ocena zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego sporządzana jest corocznie zgodnie z wymogami ustawowymi, określonymi w art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim – należy „przygotowanie analizy zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”. W aspekcie przedmiotowym zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Uwzględniają również – w myśl ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Analiza w postaci oceny zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest do dnia 30 kwietnia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu. Na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty, samorząd województwa opracowuje i przedstawia ocenę zasobów do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa i do dnia 31 lipca wojewodzie. Uwzględnia w niej kwestie i problemy społeczne wynikające z przyjętej strategii w zakresie polityki społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na pomoc społeczną na rok następny.

Pierwszy rozdział opracowania zawiera syntetyczny opis kluczowych wniosków płynących z Oceny zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2019, które stanowią podstawę opracowania prezentowanych w tej części raportu rekomendacji.
W drugiej części zamieszczono opis aktualnej sytuacji demograficznej i społecznej w województwie łódzkim. Źródło prezentowanych danych stanowią w większości dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS, a także dane pochodzące ze sprawozdań z Oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego.
W rozdziale pierwszym i drugim odwołując się do danych ze statystyki publicznej zaprezentowano najbardziej aktualne wartości (dane GUS na dzień 05.06.2020 r.) Ze względu na terminarz zasilania danych statystycznych nie wszystkie wartości w ramach opisywanych zjawisk dostępne były dla roku 2019. W takich przypadkach wskazano wartości najbardziej aktualne, tj. za rok 2018.
Trzecia część opracowania dotyczy charakterystyki osób i rodzin korzystających z różnych form wsparcia oferowanych przez system pomocy społecznej – świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz innych rodzajów pomocy i świadczeń, a także usług pomocy społecznej skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, w szczególności: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pracy socjalnej, wspierania rodziny przeżywającej trudności oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także
pomocy na usamodzielnienie. Omawiając powyższe zagadnienia odniesiono się do kwestii właściwości kompetencyjnych gmin i powiatów oraz uwzględniono zróżnicowanie terytorialne występowania poszczególnych zjawisk.
W rozdziale czwartym Oceny zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2019 charakterystyce poddano infrastrukturę pomocy i wsparcia oferującą usługi poszczególnym grupom klientów pomocy społecznej, tj.: rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Opis dotyczy zarówno podaży, jaki i popytu na usługi oferowane przez podmioty takie jak: jednostki poradnictwa specjalistycznego, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki wsparcia dziennego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, mieszkania chronione, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. Analizy odnoszą się do liczby oferowanych miejsc, łącznej liczby osób korzystających ze wsparcia poszczególnych jednostek, liczby osób zamieszkujących ośrodki, a także liczby osób umieszczonych w nich w ciągu roku oraz oczekujących na przyjęcie do placówek.
Rozdział piąty zawiera charakterystykę kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie łódzkim, a także jednostek składających się na zasoby instytucjonalne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zatrudnienia socjalnego, jednostek działających w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i działających w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
W szóstej części raportu zaprezentowano informacje oraz dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej oraz w innych obszarach polityki społecznej.
Rozdział siódmy opracowania poświęcony jest analizie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania podmiotom trzeciego sektora realizacji zadań publicznych.
Opracowanie uzupełniono o aneks zawierający tabelaryczne podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2019 w perspektywie porównawczej do roku 2018.

Dokument znajduje się w repozytorium dokumentów.