Obrazek aktualności

Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim - konferencja on-line

  01-12-2020      Administrator Rois

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w dniu 9 grudnia 2020 roku organizuje konferencję regionalną on-line pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim.


Wydarzenie ma na celu upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkim zrealizowanego w 2019 i 2020 roku na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach działalności Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do:
  • - jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027,
  • - jednostek administracji samorządowej i rządowej zajmujących się koordynacją, udzielaniem pomocy i wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • - instytucji i firm zajmujących się koordynacją, wdrażaniem lub projektowaniem rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną,
  • - instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się organizacją i/lub udzielaniem pomocy osobom ubogim

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja.

Formularz rejestracyjny, plan wydarzenia oraz wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie www.obserwatoriumrcps.pl

Osobą odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń na konferencję jest pani Edyta Sobczyk: tel. 576 364 000 e-mail: edyta.sobczyk@koj24.pl, osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pan Adam Koj e-mail kontakt@koj24.pl - koordynator konferencji,a w kwestiach merytorycznych pani Kamila Brzezińska-Krakowiak – Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, e-mail: obserwatorium@rcpslodz.pl.


Konferencja realizowana jest w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.