Obrazek aktualności

Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych - konferencja on-line

  01-12-2020      Administrator Rois

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w dniu 11 grudnia 2020 roku organizuje konferencję regionalną on-line pn.
Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030 – konsultacja obszarów merytorycznych w ramach procesu konsultacji dokumentu.


Jej celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat opracowania Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030, a także omówienie i konsultacja zagadnień wpisujących się w zakres merytoryczny dokumentu, w ramach ośmiu obszarów tematycznych:
(1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
(2) ubóstwa i bezdomności,
3) ubóstwa energetycznego,
(4) starzejącego się społeczeństwa,
(5) niepełnosprawności i niesamodzielności,
(6) ekonomii społecznej,
(7) migracji,
(8) zachowań ryzykownych i uzależnień.


Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego pana Grzegorza Schreibera.

Konferencja jest skierowana do:
  • - jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-2027,
  • - jednostek administracji rządowej zajmujących się problematyką polityki społecznej,
  • - departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego zajmujących się problematyką polityki społecznej,
  • - jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • - instytucji i organizacji, w tym pozarządowych, zajmujących się polityką społeczną.

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja.

Formularz rejestracyjny, plan wydarzenia oraz wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie www.obserwatoriumrcps.pl

Osobą odpowiedzialną za obsługę zgłoszeń na konferencję jest pani Edyta Sobczyk: tel. 576 364 000 e-mail: edyta.sobczyk@koj24.pl, osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pan Adam Koj e-mail kontakt@koj24.pl - koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Kamila Brzezińska-Krakowiak – Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, e-mail: obserwatorium@rcpslodz.pl.


Konferencja realizowana jest w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.