Obrazek aktualności

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla województwa łódzkiego

  28-06-2021      Administrator Rois

Ocena zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego sporządzana jest corocznie zgodnie z wymogami ustawowymi, określonymi w art.


Rok 2021 był drugim z kolei, w którym Ocena zasobów pomocy społecznej przeprowadzona została w oparciu o nowe narzędzie do agregowania danych (formularz OZPS). Narzędzie to wypracowano w 2019 w ramach projektu pn. Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego realizowanego w partnerstwie przez ówczesne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, współfinansowanego ze środków PO WER 2014-2020.

Pierwszy rozdział opracowania zawiera syntetyczny opis kluczowych wniosków płynących z Oceny zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2020, które stanowią podstawę opracowania prezentowanych w tej części raportu rekomendacji. W części tej omówiono także kwestie związane z wystąpieniem w 2020 roku stanu epidemii COVID-19 i jej wpływem na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie łódzkim. Wskazano również działania, jakie zostały podjęte w województwie w celu przeciwdziałania i łagodzenia skutków epidemii w obszarze pomocy społecznej.

16 a  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).

W drugiej części zamieszczono opis aktualnej sytuacji demograficznej i społecznej w województwie łódzkim. Źródło prezentowanych danych stanowią w większości dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS, a także dane pochodzące ze sprawozdań z Oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa łódzkiego.
W rozdziale pierwszym i drugim, odwołując się do danych ze statystyki publicznej, zaprezentowano najbardziej aktualne wartości (dane GUS na dzień 31.05.2021 r.) Ze względu na terminarz zasilania danych statystycznych nie wszystkie wartości w ramach opisywanych zjawisk dostępne były dla roku 2020. W takich przypadkach wskazano wartości najbardziej aktualne, tj. za rok 2019.

Trzecia część opracowania dotyczy charakterystyki osób i rodzin korzystających z różnych form wsparcia oferowanych przez system pomocy społecznej – świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz innych rodzajów pomocy i świadczeń, a także usług pomocy społecznej skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, w szczególności: usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pracy socjalnej, wspierania rodziny przeżywającej trudności oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także pomocy na usamodzielnienie. Omawiając powyższe zagadnienia odniesiono się do kwestii właściwości kompetencyjnych gmin i powiatów oraz uwzględniono zróżnicowanie terytorialne występowania poszczególnych zjawisk.

W rozdziale czwartym Oceny zasobów pomocy społecznej województwa łódzkiego za rok 2020 charakterystyce poddano infrastrukturę pomocy i wsparcia oferującą usługi poszczególnym grupom klientów pomocy społecznej, tj.: rodzinom, dzieciom i młodzieży, osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Opis dotyczy zarówno podaży, jaki i popytu na usługi oferowane przez podmioty takie jak: jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki wsparcia dziennego, podmioty pieczy zastępczej, w tym rodzinnej oraz instytucjonalnej, domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, mieszkania chronione oraz noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalnie. Analizy odnoszą się do liczby oferowanych miejsc, łącznej liczby osób korzystających ze wsparcia poszczególnych jednostek, liczby osób zamieszkujących ośrodki, a także liczby osób umieszczonych w nich w ciągu roku oraz oczekujących na przyjęcie do placówek.

Rozdział piąty zawiera charakterystykę kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w województwie łódzkim, kadry jednostek składających się na zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia oraz zasoby instytucjonalne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostek działających w zakresie reintegracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także mieszkań chronionych.

W szóstej części raportu zaprezentowano informacje oraz dane dotyczące środków finansowych wydatkowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej oraz w innych obszarach polityki społecznej.

Rozdział siódmy opracowania poświęcony jest analizie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania podmiotom trzeciego sektora realizacji zadań publicznych.

Opracowanie uzupełniono o aneks zawierający tabelaryczne podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2020 w perspektywie porównawczej do roku 2018 i 2019.


Dokument można znaleźć w repozytorium dokumentów, w zakładce Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Zapraszamy do lektury