Obrazek aktualności

Zaproszenie na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”,

  01-12-2021      Administrator Rois
Szanowni Państwo,

mamy  zaszczyt zaprosić na konferencję regionalną pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”, której głównym celem jest upowszechnienie wyników ze zrealizowanego w 2020 roku przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS) badania naukowego pod takim samym tytułem.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2021-2027 oraz podmiotów działających w obszarze polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji rządowej, departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, tak województwa łódzkiego, jak i przedstawicieli ROPS z terenu kraju oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, praktyków i badaczy zajmujących się problematyką deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2021 r. w mieście Łodzi. O dokładnym miejscu konferencji poinformujemy wraz z powiadomieniem o kwalifikacji Państwa do udziału w konferencji.
Pierwszy dzień konferencji będzie składał się z części wykładowej i dyskusyjnej. W części wykładowej zostanie wygłoszony wykład nt. Idei deinstytucjonalizacji usług społecznych w perspektywie prawa unijnego i krajowego.  Następnie przedstawione zostaną wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego w województwie łódzkim pn. „Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim”. Podczas panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów z zakresu problematyki deinstytucjonalizacji zostaną omówione możliwości wdrożenia rekomendacji wynikających z badania oraz wyzwania związane z wdrażaniem celów Strategii rozwoju usług społecznych w świetle nowych zadań z zakresu polityki społecznej na poziomie regionów oraz polityki publicznej w obszarze włączenia społecznego na lata 2021–2035. Podczas sesji dyskusyjnej dla dyrektorów i pracowników ROPS zostaną omówione wyzwania związane z koniecznością przygotowywania planów deinstytucjonalizacji przez województwa. Podczas drugiego dnia konferencji – w formule dyskusyjnej – kadra ROPS podejmie prace nad przygotowaniem założeń do koncepcji badawczej w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, na potrzeby regionalnych planów deinstytucjonalizacji – na przykładzie województwa łódzkiego. Ramowy plan konferencji znajduje się w załączniku nr 1 do pisma.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa, który można uzyskać wysyłając wiadomość e-mail na adres obserwatorium@rcpslodz.pl. Wypełniony formularz należy przesłać w formie skanu na adres info@rcpslodz.pl w terminie do 08.12.2021 roku – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobami przewidzianymi do kontaktu są pani Magdalena Błaszczyk lub Marta Beczkowska tel. 42 203 48 43 lub 42 203 48 34.

Badanie oraz konferencja realizowane są w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.