Obrazek aktualności

Zaproszenie na Konferencję regionalną pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”

  09-09-2019      Administrator Rois

Konferencja regionalna pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”
3 października 2019 r. Łódź, Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116.


Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji regionalnej pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”,
która odbędzie się
3 października 2019 r. w Łodzi, w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116
.


Konferencja organizowana jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego i jest wydarzeniem skierowanym do jednostek administracji samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ na lata 2014-2020, jednostek administracji rządowej zajmujących się problematyką pieczy zastępczej, departamentów i jednostek podległych samorządowi województwa łódzkiego, jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, sądów rodzinnych, służby kuratorskiej, policji, instytucji i organizacji, w tym pozarządowych oraz do innych podmiotów zajmujących się pieczą zastępczą w województwie łódzkim.


Głównym celem konferencji jest upowszechnienie wyników, wniosków i rekomendacji z badania naukowego pn. „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”.

Celem konferencji w części plenarnej jest zapoznanie uczestników z wynikami i wnioskami z badania oraz wymiana opinii ekspertów na temat współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej podczas panelu dyskusyjnego specjalistów. W części warsztatowej odbędą się zajęcia z udziałem ekspertów i trenerów, poświęcone możliwości wdrożenia rekomendacji z badań. Ramowy plan konferencji znajduje się w załączniku nr 1 do pisma.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i podpisanie formularza uczestnictwa (link) i przesłanie go w formie skanu na adres rejestracja@konferencjarcps.com.pl w terminie do 24 września 2019 roku
– decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą przewidzianą do kontaktu w kwestiach organizacyjnych jest pani Barbara Sikora tel. 533-316-131– koordynator konferencji, a w kwestiach merytorycznych pani Marta Beczkowska lub pani Kamila Brzezińska-Krakowiak – Wydział ds. Badań i Analiz Regionalnego Centrum polityki Społecznej w Łodzi, tel. 42 203 48 34.


Szczegółowe informacje na temat konferencji można odnaleźć pod adresem:  www.konferencjarcps.com.pl


Badanie oraz konferencja realizowane są w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.