Obrazek aktualności

Konferencja regionalna pn. "Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim" - podsumowanie

  15-10-2019      Administrator Rois
Konferencja regionalna pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim
Konferencja odbyła się 3 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera).
 
Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr Jan Basiaga mówił o rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej, dr hab. Piotr Chomczyński prof. nadzw. UŁ zaprezentował wyniki badania „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”, a Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim.
 
Druga część Konferencji była przeznaczona na panel dyskusyjny ekspertów pn. Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w którym udział wzięli: Anna Mroczek, Maria Barbara Chomicz, dr Jan Basiaga, Joanna Luberadzka-Gruca oraz Tomasz Bilicki. Moderatorem panelu był dr hab. Piotr Chomczyński prof. nadzw. UŁ.
 

Trzecią część Konferencji stanowiły warsztaty:
1) Pierwsze kroki w procesie stawania się rodzicem zastępczym – przygotowanie do pełnienia roli rodzica zastępczego,
2) Budowanie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w sytuacjach problemowych związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego,
3) Promowanie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w województwie łódzkim.

Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014– 2020 na rok 2019”.