Obrazek aktualności

Analiza oferty placówek wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim

  12-08-2019      Administrator Rois

W Polsce wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizowane jest ono przez placówki wychowania przedszkolnego, w skład których wchodzą: przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (dalej placówki te będą ogólnie nazywane „przedszkolami”). Cel wychowania przedszkolnego, zadania przedszkoli oraz efekty realizacji tych zadań wskazane zostały w podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawartej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) pn. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Z dokumentu tego wynika konieczność organizacji zajęć, wspierających u dzieci rozwój w czterech kluczowych obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Dbałość o kompleksowy rozwój dziecka musi przyświecać całości procesu opieki, wychowania i nauczania, a zatem powinna przejawiać się ona w każdym momencie pobytu dziecka w placówce wychowania przedszkolnego. Efektem realizacji tych postulatów i zadań jest organizacja przez przedszkola, zajęć o zróżnicowanym charakterze i zakresie.

Niniejsze opracowanie miało na celu usystematyzowanie wiedzy na temat obszernej oferty placówek wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim, poprzez skatalogowanie i uporządkowanie zajęć według różnych typów. Przedstawiono w nim również zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, możliwości uczestnictwa w zajęciach oraz źródła finansowania zajęć. Ponadto, zidentyfikowano potrzeby w zakresie organizacji dodatkowych zajęć, zgłaszane zarówno ze strony pracowników przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jak i przez rodziców lub opiekunów dzieci. Ostatnim poruszanym tematem są przyczyny, dla których podopieczni placówek przedszkolnych nie korzystają z oferty zajęć dodatkowych.

Wymienione wyżej obszary analizy stanowiły przedmiot badania zrealizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach diagnozy dotyczącej potrzeb placówek wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego. Na potrzeby pozyskania niezbędnych danych zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach którego przeprowadzono badanie techniką CAWI (ankiety internetowej), skierowanej do dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego w województwie – zarówno publicznych jak i niepublicznych. Prezentacja wyników badań poprzedzona została przeglądem i analizą najważniejszych danych dotyczących wychowania przedszkolnego w województwie łódzkim.


Opracowany raport znajduje się w repozytorium dokumentów, w zakładce Badania 2019.