Aktualności

Obrazek aktualności Badania i analizy

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA ROK 2019

  01-07-2020      Administrator Rois
Zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji jednostek samorządu terytorialnego – na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim – należy „przygotowanie analizy zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej”. W aspekcie przedmiotowym zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Uwzględniają również – w myśl ustawy – osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Zmiany zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego

  07-05-2020      Administrator Rois
Celem opracowania była identyfikacja oraz wskazanie dalszych perspektyw zmian zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w obliczu przemian gospodarczych związanych z postępem technicznym oraz wzrostem stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Informacja na temat realizacji polityk, strategii, programów i planów przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w 2019 roku

  12-03-2020      Administrator Rois
Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Opinie i plany gmin województwa łódzkiego na temat możliwości tworzenia Centrów Usług Społecznych

  13-02-2020      Administrator Rois
W związku z nową ustawą dotyczącą Centrów Usług Społecznych Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowało diagnozę na temat możliwości jej wdrażania na terenie województwa łódzkiego. Celem przeprowadzenia diagnozy było poznanie opinii i planów gmin województwa łódzkiego na temat tworzenia CUS. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Monitoringi

Sprawozdanie z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2018

  10-02-2020      Administrator Rois
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zakończyło prowadzenie corocznego monitoringu realizacji zapisów „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020”. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytcjonalizowanej w województwie łódzkim

  03-12-2019      Administrator Rois
Przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu zwiększenie alokacji na Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach którego wspierany jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Konferencje

Konferencja regionalna pn. "Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim" - podsumowanie

  15-10-2019      Administrator Rois
Konferencja zorganizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyła się 3 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera). Dowiedz się więcej
Obrazek aktualności Badania i analizy

Badanie naukowe pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim

  26-09-2019      Administrator Rois
Głównym celem badania pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim przeprowadzonego przez RCPS w Łodzi była diagnoza ukierunkowana na wyodrębnienie obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które wymagają wsparcia w zakresie dostępnych programów, konkursów i innych działań wspierających Dowiedz się więcej